[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing tại Công ty SVC Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing tại Công ty SVC Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
1.1. Cơ sở lý luận về Marketing và Chiến lược marketing
1.1.1. Khái niệm Marketing và Chiến lược marketing
1.1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.1.2. Khái niệm Chiến lược Marketing
1.1.2. Vai trò của Chiến lược marketing đối với doanh nghiệp
1.2. Quy trình xây dựng Chiến lược marketing
1.2.1. Phân tích môi trường marketing
1.2.1.1. Môi trường Marketing vĩ mô
1.2.1.2. Môi trường Marketing vi mô
1.2.2. Phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.2.1. Cơ sở để phân đoạn thị trường
1.2.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.3. Nghiên cứu và lựa chọn chiến lược marketing
1.3. Nội dung chiến lược marketing-mix
1.3.1. Chiến lược sản phẩm
1.3.1.1. Khái niệm
1.3.1.2. Các bộ phận cấu thành sản phẩm
1.3.1.3. Chiến lược sản phẩm
1.3.2. Chiến lược giá
1.3.3. Chiến lược phân phối
1.3.4. Chiến lược xúc tiến thương mại (PROMOTION)
1.3.5. Chiến lược con người (PEOPLE)
1.3.6. Quy trình chuyển giao dịch vụ (PROCESS)
1.3.7. Các bằng chứng vật chất (PHYSICAL EVIDENCE)
1.4. Tiểu kết
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH SVC VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty TNHH SVC Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty
2.1.3. Các loại hình dịch vụ do công ty cung cấp
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Những yếu tố môi trường tác động đến chính sách Marketing của công ty
2.2.1. Môi trường Marketing vĩ mô
2.2.1.1. Môi trường kinh tế
2.2.1.2. Môi trường văn hóa
2.2.1.3. Môi trường chính trị pháp luật
2.2.1.4. Môi trường công nghệ
2.2.2. Môi trường Marketing vi mô
2.2.2.1. Môi trường doanh nghiệp
2.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh
2.2.2.3. Khách hàng
2.3. Thực trạng chiến lược marketing của Công ty TNHH SVC Việt Nam
2.3.1. Khái quát thị trường Outsourcing tại Việt Nam
2.3.2. Định hướng chiến lược marketing tại Công ty TNHH SVC Việt Nam
2.3.2.1. Mục tiêu chiến lược
2.3.2.2. Thị trường mục tiêu
2.3.3. Thực trạng chiến lược marketing trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH SVC Việt Nam
2.3.3.1. Chiến lược sản phẩm
2.3.3.2. Chiến lược giá
2.3.3.3. Chiến lược phân phối
2.3.3.4. Chiến lược xúc tiến
2.3.3.5. Chiến lược con người
2.3.3.6. Quy trình
2.3.3.7. Các yếu tố hữu hình trong dịch vụ
2.4. Tiểu kết
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH SVC VIỆT NAM
3.1. Phân tích SWOT
3.1.1. Điểm mạnh
3.1.2. Điểm yếu
3.1.3. Cơ hội
3.1.4. Thách thức
3.2. Mục tiêu và phương hướng kế hoạch phát triển của công ty giai đoạn 2015-2020
3.2.1. Mục tiêu
3.2.2. Kế hoạch phát triển
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing tại công ty
3.3.1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường
3.3.2. Xây dựng hệ thống thông tin Marketing
3.3.3. Hoàn thiện chiện lược Marketing-mix
3.3.3.1. Chiến lược sản phẩm
3.3.3.2. Chiến lược giá
3.3.3.3. Chiến lược phân phối
3.3.3.4. Chiến lược xúc tiến
3.3.3.5. Các chiến lược khác
3.4. Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan