[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần TNHH MTV Dược phẩm TW I

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần TNHH MTV Dược phẩm TW I
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Các loại hình doanh nghiệp
1.1.2. Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Khái quát về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.2. Bản chất hiệu quả hoat động kinh doanh
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.4. Phương pháp phân tích
1.2.4.1. Phương pháp so sánh
1.2.4.2. Phương pháp chi tiết
1.2.4.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.2.4.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.2.5 Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.5.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay
1.2.5.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Văn hóa doanh nghiệp
1.3.1.2. Nguồn nhân lực
1.3.1.3. Công nghệ
1.3.1.4. Hệ thống thông tin
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Các yếu tố kinh tế
1.3.2.2. Yếu tố chính trị, pháp luật và xã hội.
1.3.2.3. Yếu tố tự nhiên.
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TW 1
2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV Dược phẩm TW 1
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phòng Tổ chức – Hành chính.
2.1.3.3. Phòng quản lý chất lượng
2.1.3.4. Phòng Tài Chính – kế toán.
2.1.3.5. Phòng Xuất – nhập khẩu.
2.1.3.6. Phòng kho vận.
2.1.3.7. Phòng kinh doanh.
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW 1 giai đoạn 2011-2013.
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Phân tích khái quát tình hình cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty
2.2.2.1. Khái quát tình hình tài sản
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2011-2013
2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW 1 giai đoạn 2011-2013.
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.1.1. Tỷ suất sinh lời của doanh thu – Return on Sales (ROS)
2.3.1.2. Tỷ suất sinh lời của tài sản- Return on Assets (ROA)
2.3.1.3. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu – Returns on Equity (ROE)
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán.
2.3.2.1. Hệ số thanh toán hiện hành
2.3.2.2. Hệ số thanh toán nhanh
2.3.2.3. Hệ số thanh toán tức thời
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.3.3.2. Hiệu quả sử dụng Tài sản ngắn hạn
2.3.3.3. Hiệu quả sử dụng Tài sản dài hạn
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay.
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan.
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TW 1
3.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW 1
3.2.1. Giải pháp về vốn
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả các khoản phải thu
3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển thương hiệu
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan