[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần may và thương mại quốc tế INDICO

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần may và thương mại quốc tế INDICO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2. Phân loại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.5. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.6. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.2.6.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty
1.2.6.2. Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
1.2.6.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.6.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.6.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.6.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.6.7. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.6.8. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDICO
2.1. Giới thiệu chung về Công ty CP may và thương mại quốc tế INDICO
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP may và thương mại quốc tế INDICO
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty CP may và thương mại quốc tế INDICO
2.2. Phân tích khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP may và thương mại quốc tế INDICO
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty
2.2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP MAY VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDICO
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP May và TMQT Indico
3.2.1. Các biện pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty
3.2.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.1.2. Giải pháp nâng cao năng lực vốn
3.2.1.3. Giải pháp xây dựng chính sách các khoản phải thu
3.2.1.4. Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo dự trữ hợp lý
3.2.1.5. Các biện pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty
3.2.1.6. Các biện pháp nâng cao chất lượng và trình độ nguồn nhân lực
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ, Ngành chức năng liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan