[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUả HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Các loại hình doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2. Phân loại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.5. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.5.1. Phương pháp so sánh
1.2.5.2. Phương pháp chi tiết
1.2.5.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.2.5.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.2.6. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.6.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty
1.2.6.2. Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
1.2.6.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.6.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.6.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.6.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.6.7. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.6.8. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
Chương 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHIYODA INTEGRE VIỆT NAM
2.1. GiỚi thiệu chung về Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
2.2. Phân tích khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty
2.2.1.1. Khái quát tình hình tài sản
2.2.1.2. Khái quát tình hình nguồn vốn
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty
2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu tài chính
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
2.3.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.4. Đánh giá hệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CHIYODA INTEGRE VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp nâng cao hoạt động quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí
3.2.5. Các biện pháp nâng cao chất lượng và trình độ nguồn nhân lực
3.2.6. Các giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ, Ngành chức năng liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan