[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty Tư vấn xây dựng và Thương mại Thái Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty Tư vấn xây dựng và Thương mại Thái Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động.
1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2.1. Kết cấu vốn lưu động.
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động.
1.3. Quản lý vốn lưu động.
1.3.1. Quản lý tiền mặt.
1.3.2. Quản lí nợ phải thu.
1.3.3. Quản lý hàng tồn kho.
1.4. Hiệu quả quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp.
1.4.1. Khái niệm hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.4.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.3. Các phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động.
1.4.4. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động.
1.4.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.4.6. Kết luận chung.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG.
2.1. Giới thiệu về công ty Tư vấn xây dựng và Thương mại Thái Dương.
2.1.1. Lịch sử hình thành công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty.
2.2. Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thái Dương.
2.2.1. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty
2.2.2. Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty Thái Dương
2.3. Thực trạng quản lý vốn lưu động và hiệu quả quản lý vốn lưu động của Công ty Thái Dương
2.3.1. Kết cấu vốn lưu động.
2.3.2. Chiến lược quản lý vốn lưu động của Công ty
2.3.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động của Công ty Thái Dương
2.4. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động của Công ty Thái Dương.
2.4.1. Kết quả đạt được.
2.4.2. Hạn chế.
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế.
Kết luận chương II
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
3.1. Bối cảnh kinh tế và định hướng phát triển của công ty.
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cho doanh nghiệp.
3.2.2. Quản lý tiền mặt.
3.2.3. Tăng cường khả năng thanh toán
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho.
3.2.5. Một số giải pháp khác.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan