[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dragon Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dragon Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh
1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.4 Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
1.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.3 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.4 Hiệu quả sử dụng chi phí
1.4 Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGON VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Dragon Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Dragon Việt Nam
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Cơ cấu tố chức của công ty
2.2 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dragon Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của công ty
2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty
2.2.3 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty
2.2.4 Hiệu quả sử dụng chi phí của công ty
2.3 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dragon Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGON VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Dragon Việt Nam trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Dragon Việt Nam
3.2.1 Giải pháp quản lý vốn
3.2.2 Giải pháp quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.3 Giải pháp quản lý TSDH
3.2.4 Giải pháp quản lý chi phí nhằm tăng lợi nhuận
3.2.5 Một số giải pháp khác.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan