[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần thương mại và lữ hành Sao Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần thương mại và lữ hành Sao Việt
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3.1. Dựa theo hình thái của vốn lưu động
1.1.3.2. Dựa theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.3.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động chung
1.2.4.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.2.4.2. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động so với doanh thu
1.2.4.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn lưu động
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.2.5.1. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho
1.2.5.2. Tốc độ luân chuyển các khoản phải thu
1.2.5.3. Tốc độ luân chuyển các khoản phải trả
1.2.5.4. Thời gian quay vòng tiền trung bình
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.1.1. Nhân tố kinh tế
1.3.1.2. Nhân tố pháp lý
1.3.1.3. Nhân tố công nghệ
1.3.1.4. Nhân tố khách hàng
1.3.1.5. Nhân tố giá cả
1.3.2. Nhóm các nhân tố chủ quan.
1.3.2.1. Nhân tố con người
1.3.2.2. Nhân tố trình độ trang bị kỹ thuật
1.3.2.3. Nhân tố công tác quản lý, tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI LÀ LỮ HÀNH SAO VIỆT
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt giai đoạn 2012-2014
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt giai đoạn 2012-2014
2.3.1. Phân tích cơ cấu vốn lưu động
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động chung
2.3.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn lưu động
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.4.1. Tốc độ luân chuyển các khoản phải thu
2.3.4.2. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho
2.3.4.3. Tốc độ luân chuyển các khoản phải trả
2.3.4.4. Thời gian quay vòng tiền trung bình
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt
2.4.1. Các kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LÀ LỮ HÀNH SAO VIỆT
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Khái quát về môi trường kinh doanh của Công ty Cố phần thương mại là lữ hành Sao Việt
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Mục tiêu phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh
3.1.3. Định hướng phát triển đến năm 2020
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty
3.2.1. Tăng doanh thu
3.2.2. Quản trị tiền mặt
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho một cách phù hợp
3.2.5. Giảm các loại chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp.
3.2.6. Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh:
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Văn hóa
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan