[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 21

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 21
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Dựa theo hình thái của vốn lưu động
1.1.4.2. Dựa theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu
1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Phân tích quy mô, cơ cấu vốn lưu động
1.2.3.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhóm các nhân tố chủ quan.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Vinaconex 21
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vinaconex 21
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vinaconex 21
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaconex 21
2.1.4. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 giai đoạn 2011-2013
2.1.4.1. Phân tích tình hình tài chính Công ty thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2011-2013
2.1.4.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2011-2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Phân tích quy mô, cơ cấu vốn lưu động
2.2.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn lưu động
2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ phần Vinaconex 21
2.3.1. Các kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Khái quát về môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaconex 21
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Mục tiêu phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh
3.1.3. Định hướng phát triển đến năm 2020
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty
3.2.1. Tăng doanh thu
3.2.2. Quản trị tiền mặt
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho một cách phù hợp
3.2.5. Giảm các loại chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp.
3.2.6. Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Bộ xây dựng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan