[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Theo hình thái biểu hiện
1.1.4.2. Theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4.3. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.4.4. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn
1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn lưu động
1.2.3.2. Phân tích nguồn tài trợ vốn lưu động
1.2.3.3. Phân tích chính sách quản trị vốn lưu động
1.2.3.4. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ Y TẾ TAM SƠN
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
2.1.4. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn trong giai đoạn năm 2011 - 2013
2.1.4.1. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.1.4.2. Tình hình Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn giai đoạn năm 2011 - 2013
2.2.1. Thực trạng quy mô và cơ cấu vốn lưu động tại Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
2.2.2. Thực trạng nguồn tài trợ vốn lưu động tại Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
2.2.3. Chính sách quản lý vốn lưu động tại Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3.1. Quản lý vốn lưu động bằng tiền
2.2.3.2. Quản lý hàng tồn kho dự trữ
2.2.3.3. Quản lý các khoản phải thu, phải trả
2.2.3.4. Quản lý vốn lưu động khác
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
2.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
2.2.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng từng bộ phận của vốn lưu động
2.2.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
2.2.5.1. Kết quả đạt được
2.2.5.2. Hạn chế còn tồn tại
2.2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ Y TẾ TAM SƠN
3.1. Khái quát môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.1.3. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Quốc tế Y tế Tam Sơn
3.2.1. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
3.2.2. Chú trọng phát huy nhân tố con người
3.2.3. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.4. Sử dụng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3.2.6. Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất
3.2.7. Giải pháp nhằm thúc đẩy sức sinh lời của vốn lưu động
3.3. Một số kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan