[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hải Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.2. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Chiến lược quản lý vốn thận trọng
1.2.2. Chiến lược quản lý vốn mạo hiểm
1.2.3. Chiến lược quản lý vốn dung hòa
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.4. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.5. Ứng dụng phương pháp Dupont
1.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH HẢI DƯƠNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phẩn Phát hành sách Hải Dương
2.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.3. Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.3.1. Chiến lược quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.3.2. Thực trạng sử dụng vốn cố định
2.3.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động
2.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hải Dương
2.4.1. Hiệu quả quản lý tổng vốn tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.4.2. Hiệu quả quản lý vốn theo nguồn hình thành tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.4.3. Hiệu quả quản lý vốn theo tốc độ luân chuyển tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.4.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.4.5. Ứng dụng phương pháp Dupont
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
2.5.1. Kết quả đạt được trong hoạt động sử dụng vốn của Công ty
2.5.2. Hạn chế trong sử dụng vốn của Công ty
2.5.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH HẢI DƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Dương
3.2.1. Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo dự trữ hợp lý
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu hợp lý
3.2.3. Quản lý tốt tiền mặt và các khoản tương đương tiền
3.2.4. Tiết kiệm chi phí trong quá trình mua bán hàng hóa
3.2.5. Nâng cao cơ sở vật chất, hệ thống các cửa hàng
3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3. Kiến nghị với Cơ quan quản lý Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan