[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm của vốn
1.1.3. Phân loại vốn
1.1.4. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Chiến lược sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Chiến lược sử dụng vốn mạo hiểm
1.2.2. Chiến lược sử dụng vốn thận trọng
1.2.3. Chiến lược sử dụng vốn dung hòa
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HẢI HÀ
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà năm 2012 – 2014
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp
2.3. Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
2.3.1. Chiến lược sử dụng vốn của doanh nghiệp
2.3.2. Thực trạng cơ cấu vốn của doanh nghiệp
2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo tổng vốn
2.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
2.3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo phương pháp chu chuyển vốn
2.4. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân của tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HẢI HÀ
3.1. Khái quát môi trường kinh doanh của công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Hải Hà
3.3.1. Công tác quản lý chi phí
3.3.2. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.3.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.4. Một số giải pháp khác
3.3.5. Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan