[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Nhựa và Bao bì Dương Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Nhựa và Bao bì Dương Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các vấn đề cơ bản về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại nguồn vốn trong doanh nghiệp
1.2. Các vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Các phương pháp phân tích về hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ BAO BÌ DƯƠNG ANH
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Nhựa và Bao bì Dương Anh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhựa và Bao bì Dương Anh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Nhựa và Bao bì Dương Anh
2.1.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh
2.2. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Nhựa và Bao bì Dương Anh giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty TNHH Nhựa và bao bì Dương Anh trong giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Nhựa và Bao Bì Dương Anh
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Nhựa và bao bì Dương Anh trong giai đoạn 2012 - 2014
2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Nhựa và bao bì Dương Anh
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Nhựa và Bao bì Dương Anh
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ BAO BÌ DƯƠNG ANH
3.1. Những định hướng phát triển của công ty TNHH Nhựa và Bao Bì Dương Anh trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Nhựa Và Bao Bì Dương Anh
3.2.1. Nâng cao dự trữ tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý khoản phải thu ổn định, hợp lý
3.2.3. Dự trữ hàng tồn kho phù hợp
3.2.4. Giảm thiểu chi phí
3.2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và nhân viên
[/tomtat]

Bài viết liên quan