[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Dream Thái Bình Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp Thái Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Dream Thái Bình Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp Thái Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Dịch vụ và dịch vụ lưu trú
1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ
1.1.1.2. Khái niệm dịch vụ lưu trú
1.1.2. Chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ lưu trú
1.1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ
1.1.2.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ lưu trú
1.1.3. Khách hàng và vai trò của khách hàng
1.1.3.1. Khái niệm khách hàng
1.1.3.2. Vai trò của khách hàng
1.1.4. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú
1.1.4.1. Sự hài lòng
1.1.4.2. Mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ
1.2. Các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng
1.2.1. Mô hình đo mức độ cảm nhận – mức độ kỳ vọng SERVQUAL
1.2.2. Mô hình mức độ cảm nhận – SERVPERF
1.3. Mô hình đo lường sự hài lòng về chất lượng dịch vụ lưu trú khách sạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú
1.4.1. Các nhân tố trong môi trường vĩ mô
1.4.2. Các nhân tố trong môi trường vi mô
1.4.3. Các nhân tố trong môi trường nội bộ
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
1.5.3. Phân tích số liệu
1.5.3.1. Phân tích tần số
1.5.3.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha
1.5.3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA
1.5.3.4. Phân tích tương quan
1.5.3.5. Phân tích hồi quy
1.5.3.6. Phân tích thống kê mô tả
CHƯƠNG 2. ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN DREAM THÁI BÌNH
2.1. Tổng quan về khách sạn Dream Thái Bình
2.1.1. Vài nét về Khách sạn Dream Thái Bình
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Khách sạn Dream Thái Bình
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phó giám đốc
2.1.3.3. Phòng tài chính - kế toán
2.1.3.4. Phòng tổ chức hành chính
2.1.3.5. Phòng kinh doanh
2.1.3.6. Phòng kỹ thuật
2.1.3.7. Các bộ phận trực thuộc Khách sạn Dream Thái Bình
2.1.4. Dịch vụ của Khách sạn Dream Thái Bình
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Dream Thái Bình
2.2.1. Các nhân tố trong môi trường vĩ mô
2.2.1.1. Chính trị - luật pháp
2.2.1.2. Văn hóa, xã hội
2.2.2. Các nhân tố trong môi trường vi mô
2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại
2.2.2.2. Khách hàng
2.2.2.3. Nhà cung cấp
2.2.3. Các nhân tố trong môi trường nội bộ
2.2.3.1. Nguồn nhân lực
2.2.3.2. Cơ sở vật chất, thiết bị
2.2.3.3. Nguồn tài chính
2.3. Thực trạng về sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Dream Thái Bình
2.3.1. Thống kê mô tả thông tin nhân khẩu học của khách hàng
2.3.2. Phân tích định lượng
2.3.2.1. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các thang đo
2.3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
2.3.2.3. Kiểm định tự tương quan giữa các biến của mô hình
2.3.2.4. Phân tích hồi quy bội
2.3.3. Phân tích định tính
2.3.3.1. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Sự đáp ứng
2.3.3.2. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Sự đồng cảm
2.3.3.3. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Độ tin cậy
2.3.3.4. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Yếu tố hữu hình
2.3.3.5. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Sự đảm bảo
2.4. Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Dream Thái Bình
2.4.1. Những ưu điểm về chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Dream Thái Bình
2.4.2.Những điểm còn hạn chế của chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Dream Thái Bình
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN DREAM THÁI BÌNH
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Khách sạn Dream Thái Bình
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu phát triển
3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.1. Cơ sở lý luận
3.2.2. Cơ sở thực tiễn
3.2.2.1. Tình hình nhân lực
3.2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn
3.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng về dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Dream Thái Bình
3.3.1. Giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Sự đáp ứng
3.3.2. Giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Sự đồng cảm
3.3.3. Giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Độ tin cậy
3.3.4. Giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Yếu tố hữu hình
3.3.5. Giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú với Sự đảm bảo
3.3.5.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động
3.3.5.2. Phát triển quy mô đội ngũ nhân viên
3.3.5.3. Các chính sách đãi ngộ, khuyến khích
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước
3.4.2. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Thái Bình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan