[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Long Vạn Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Long Vạn Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3. Đặc điểm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.5. Nguồn tài trợ cho tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.6. Quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.6.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
1.1.6.2. Quản lý khoản phải thu
1.1.6.3. Quản lý hàng tồn kho
1.1.6.4. Quản lý khoản lý các khoản đầu tư ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.2.2. Chỉ tiêu về hoạt động
1.2.2.3. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG VẠN ĐẠT (GIAI ĐOẠN 2011 – 2013)
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần Long Vạn Đạt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Long Vạn Đạt
2.1.2. Bộ máy hoạt động của Công ty
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Vạn Đạt (giai đoạn 2011 – 2013)
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH của CTCP Long Vạn Đạt (giai đoạn 2011 – 2013)
2.3.1. Cơ cấu tài sản của Công ty
2.3.1.1. Cơ cấu TSNH và TSDH của Công ty (giai đoạn 2011 – 2013)
2.3.1.2. Cơ cấu TSNH Công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1.3. Nguồn tài trợ cho TSNH
2.3.2. Thực trạng quản lý TSNH của Công ty (giai đoạn 2011 – 2013)
2.3.2.1. Thực trạng tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.2.2. Thực trạng khoản phải thu ngắn hạn
2.3.2.3. Thực trạng hàng tồn kho
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty cổ phần Long Vạn Đạt (giai đoạn 2011 – 2013)
2.4.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.4.2. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.4.3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG VẠN ĐẠT
3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động
3.5. Một số giải pháp khác
3.6. Kiến nghị về phía Nhà Nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan