[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Liên Sơn Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Liên Sơn Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2. Quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN THĂNG LONG
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần Liên Sơn Thăng Long
2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh nói chung của công ty cổ phần Liên Sơn Thăng Long
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cồ phần Liên Sơn Thăng Long
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần Liên Sơn Thăng Long
2.3.1. Những ưu điểm, thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN THĂNG LONG
3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Liên Sơn Thăng Long
3.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
3.1.2. Quản lý các khoản phải thu
3.1.3. Quản lý hàng tồn kho
3.1.4. Phát triển nguồn nhân lực
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị với Cơ quan quản lý, Nhà nước
3.2.2. Kiến nghị với Tổng công ty Cổ phần Liên Sơn Thăng Long
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan