[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Sông Đà 9
2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3. Kết luận
2.3.1. Thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
3.1.2. Quản lý sử dụng có hiệu quả các khoản phải thu
3.1.3. Hoàn thiện công tác quản lý thu hồi công nợ
3.1.4. Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong kho
3.1.5. Áp dụng các biện pháp để giảm hàng tồn kho
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.1. Nâng cao công tác quản lý TSCĐ
3.2.2. Tăng cường sửa chữa, nâng cấp, đầu tư TSCĐ đúng hướng
3.3. Hoàn thiện công tác nâng cao trình độ cán bộ quản lý và công nhân
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan