[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
1.1. Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng vốn
1.1.1. Khái niệm về vốn
1.1.2. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.1.3. Sự cần thiết phải phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Phân loại theo đặc điểm luân chuyển của vốn
1.2.1.1. Vốn cố định của Doanh nghiệp
1.2.1.2. Vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh
1.2.2.1. Nợ phải trả
1.2.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu
1.3. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán.
1.3.1.1. Hệ số số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
1.3.1.2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh.
1.3.2. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
1.3.2.1. Các chỉ tiêu phân tích chung
1.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2.3. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.3.4. Phương pháp số chênh lệch
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THÀNH
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Hoàng Thành
2.1.1. Giới thiệu về đơn vị thực tập
2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động của công ty
2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Hoàng Thành
2.3. Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xây dụng Hoàng Thành
2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công Ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hoàng Thành
2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.4.1.1. Phân tích hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
2.4.1.2. Phân tích hệ số khả năng thanh toán nhanh
2.4.1.3. Phân tích hệ số khả năng thanh toán tức thời
2.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
2.4.2.1. Hệ số quay vòng vốn
2.4.2.2. Sức sinh lợi của tài sản (ROA)
2.4.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.4.2.4. Phân tích hiệu quả sử dung vốn lưu động
2.4.2.5. Phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động
2.4.2.6. Phân tích kết cấu vốn cố định của công ty
2.4.2.7. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.5. Kết luận
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẮM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THÀNH
3.1. Biện pháp nâng cao sử dụng vốn cố định
3.2. Biện pháp nâng cao vốn lưu động
3.2.1. Cơ cấu vốn lưu động
3.2.2. Giải quyết hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.3. Nâng cao trình độ nguồn lao động
3.4. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thi công
3.5. Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối giữa công ty với xã hội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan