[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đại Phú Hoàng

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đại Phú Hoàng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn và vốn lưu động
1.1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.1.2. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại về vốn lưu động
1.1.3.1. Căn cứ vào quá trình tuần hoàn vốn
1.1.3.2. Phân loại VLĐ theo hình thái biểu hiện
1.1.3.3. Căn cứ vào nguồn hình thành
1.1.3.4. Căn cứ vào khả năng chuyển hóa thành tiền
1.1.4. Vai trò của VLĐ đối với doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu của vốn lưu động và các thành phần của vốn lưu động
1.1.5.1. Tiền mặt
1.1.5.2. Khoản phải thu
1.1.5.3. Hàng tồn kho
1.1.5.4. Tài sản ngắn hạn khác
1.1.5.5. Vốn lưu động hình thành từ vốn chủ sở hữu
1.1.5.6. Vốn lưu động được hình thành từ các khoản nợ, vốn nợ
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Chỉ tiêu tổng hợp
1.2.2.2. Các chỉ tiêu về từng bộ phận cấu thành vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Những nhân tố khách quan
1.3.2. Những nhân tố chủ quan
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ HOÀNG
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.2. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.2.1. Thực trạng tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.3.1. Phân tích chung cơ cấu vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.3.1.1. Chính sách quản lý vồn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.3.1.2. Phân tích cơ cấu vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.3.1.3. Phân tích cơ cấu nợ ngắn hạn tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong cơ cấu vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng giai đoạn 2011 - 2013
2.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của công ty
2.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất
2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.3.3.1. Phân tích thông qua các chỉ tiêu tổng hợp
2.3.3.2. Phân tích các bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4. Đánh giá chung tình hình tình hình quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt còn hạn chế
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ HOÀNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Một số kiến nghị mang tính hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Kết luật chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan