[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư ABLE

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư ABLE
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm cơ bản của vốn
1.1.3. Vai trò của vốn
1.1.4. Phân loại vốn
1.1.4.1. Phân loại theo nguồn hình thành vốn
1.1.4.2. Phân loại theo thời gian huy động vốn
1.1.4.3. Phân loại theo đặc điểm luân chuyển của vốn
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.3. Những nhân tố tác động đến hiệu qủa sử dụng vốn
1.2.3.1. Nhân tố khách quan
1.2.3.2. Nhân tố chủ quan
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.4.3. Phương pháp Dupont
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ABLE
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư ABLE
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.2. Phân tích khái quát tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 – 2014
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2. Phân tích biến động tình hình Tài sản - Nguồn vốn của Công ty
2.2.2.1. Phân tích biến động tài sản của Công ty
2.2.2.2. Phân tích biến động nguồn vốn của Công ty
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại Công ty
2.3.1. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty
2.3.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
2.3.2.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
2.3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.2.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.4. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư ABLE
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ABLE
3.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư ABLE
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý hàng tồn kho
3.2.2.2. Quản lý khoản phải thu
3.2.2.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.3. Một số giải pháp khác
3.3. Một vài kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan