[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Mỹ Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Mỹ Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Đặc điểm của vốn
1.2. Phân loại vốn trong DN
1.3. Vai trò của vốn
1.4. Tổng quan về hiệu quả sử dụng vốn trong DN
1.4.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.2.1. Nhân tố bên ngoài
1.4.2.2. Nhân tố bên trong
1.5. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.5.1. Phương pháp so sánh
1.5.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.5.3. Phương pháp Dupont
1.6. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.6.1. Phân tích cơ cấu vốn của doanh nghiệp
1.6.2. Phân tích sự phân bổ nguồn vốn cho tài sản của doanh nghiệp
1.6.3. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
1.6.3.1. Các chỉ tiêu phân tích chung
1.6.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.6.3.3. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MỸ ĐÌNH
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình
2.1.3. Khái quát tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình
2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình
2.2.1. Khái quát tình hình vốn tại Công ty qua 3 năm
2.2.2. Phân tích sự phân bổ nguồn vốn cho tài sản của doanh nghiệp
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình
2.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3. Kết luận chương 2
2.3.1. Những mặt đã đạt được
2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MỸ ĐÌNH
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan