[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần truyền thông Tuấn Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần truyền thông Tuấn Việt
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh
1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh
1.1.3. Vai trò của vốn kinh doanh đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4. Các hệ số về khả năng thanh toán
1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TUẤN VIỆT
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.1.2. Tình hình về lao động trong công ty
2.2. Tình hình kinh doanh tại công ty Cổ Phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động về tài sản, nguồn vốn
2.2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn của toàn công ty
2.2.3. Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động
2.2.4. Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định
2.2.5. Phân tích tình nguồn vốn của công ty
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
2.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng vốn của công ty
2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.4. Phân tích khả năng thanh toán
2.4.1. Phân tích tổng quát khả năng thanh toán
2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
2.4.3. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
2.4. Đánh gíá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công Ty Cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TUẤN VIỆT
3.1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung tại Công ty cổ phần Truyền Thông Tuấn Việt
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.
3.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.4. Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng vốn và quản lý tài sản cố định.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan