[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 1 - VIWASEEN.1

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 1 - VIWASEEN.1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng của vốn
1.1.2. Nguồn vốn
1.1.2.1. Nguồn hình thành vốn
1.1.2.2. Phân loại nguồn vốn
1.1.3. Vai trò của vốn
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích
1.4. Tổng quan nghiên cứu thực tiễn về phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.5.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.5.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5.3. Hiệu quả sử dụng vốn
1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.6.1. Các nhân tố khách quan
1.6.2. Các nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 – VIWASEEN.1
2.1. Khái quát về công ty cổ phần xấy dựng cấp thoát nước số 1 – Viwaseen.1
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty
2.2. Phân tích thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 1
2.2.1. Kết quả kinh doanh của Công ty những năm gần đây
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
2.2.3.2. Phân tích khả năng sinh lời qua phương pháp Dupont
2.2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1
3.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cấp thoát nước số 1
3.1.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Tổng vốn
3.1.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.1.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2. Một số kiến nghị với Công ty
3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan