[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược truyền thông Marketing cho sản phẩm bia tại Công ty Cổ phần Bia Nada

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược truyền thông Marketing cho sản phẩm bia tại Công ty Cổ phần Bia Nada
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING
1.1. Tổng quan về truyền thông marketing
1.1.1. Các khái niệm liên quan
1.1.2. Mục đích và vai trò của truyền thông marketing
1.1.3. Các công cụ truyền thông cơ bản
1.2. Tiến trình hoạch định chiến dịch truyền thông marketing
1.2.1. Xác định nhóm công chúng mục tiêu
1.2.2. Xác định mục tiêu truyền thông
1.2.3. Thiết kế thông điệp
1.2.4. Lựa chọn phương tiện truyền thông
1.2.5. Xác định ngân sách truyền thông
1.2.6. Đánh giá kết quả - rà soát tình hình truyền thông marketing
1.3. Quản trị các công cụ truyền thông marketing
1.3.1. Quản trị quảng cáo
1.3.2. Xây dựng chính sách khuyến mại
1.3.3. Quản trị các chương trình quan hệ công chúng
1.3.4. Quản trị hoạt động bán hàng
1.3.5. Quản trị marketing trực tiếp
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến truyền thông marketing
1.4.1. Yếu tố bên trong
1.4.2. Yếu tố bên ngoài
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần bia NaDa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần bia NaDa
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
2.2.1. Giới thiệu sản phẩm của công ty
2.2.2. Kết quả kinh doanh của công ty ba năm gần đây
2.3. Các hoạt động marketing cho sản phẩm bia tại công ty CP bia NaDa trong thời gian qua
2.3.1. Thị trường mục tiêu của công ty
2.3.2. Các hoạt động marketing mix cho sản phẩm bia của công ty cổ phần bia NaDa thời gian qua
2.4. Thực trạng công tác truyền thông marketing cho sản phẩm bia của công ty cổ phần bia NaDa
2.4.1. Thực trạng hoạt động quảng cáo của công ty
2.4.2. Thực trạng hoạt động khuyến mại của công ty
2.4.3. Thực trạng hoạt động quan hệ công chúng của công ty
2.4.4. Thực trạng hoạt động bán hàng cá nhân của công ty
2.4.5. Thực trạng hoạt động marketing trực tiếp
2.5. Đánh giá hiệu quả và nhận xét hoạt động truyền thông marketing của công ty
2.5.1. Đánh giá hiệu quả truyền thông qua các chỉ tiêu
2.5.2. Nhận xét hoạt động truyền thông marketing tại công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA
3.1. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu của công ty bia NaDa trong thời gian tới
3.1.2. Mục tiêu của chiến lược truyền thông marketing của công ty bia NaDa trong thời gian tới
3.2. Phân tích SWOT
3.2.1. Điểm mạnh
3.2.2. Điểm yếu
3.2.3. Cơ hội
3.2.4. Thách thức
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại công ty cổ phần bia NaDa
3.3.1. Giải pháp về quảng cáo
3.3.2. Giải pháp về khuyến mại
3.3.3. Giải pháp về quan hệ công chúng
3.3.4. Giải pháp về marketing trực tiếp
3.3.5. Giải pháp về bán hàng trực tiếp
3.3.6. Giải pháp về các chữ P khác
3.3.7. Xây dựng chiến dịch truyền thông cho sản phẩm bia NaDa trong dịp 30/4 – 1/5
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan