[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chính sách Marketing Mix cho Công ty TNHH Văn phòng phầm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chính sách Marketing Mix cho Công ty TNHH Văn phòng phầm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của Marketing trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về Marketing
1.1.2. Đặc điểm về Marketing
1.1.3. Vai trò của marketing
1.1.4. Mục tiêu của marketing
1.2. Khái niệm và vai trò của Marketing Mix trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về Marketing Mix
1.2.2. Vai trò của Marketing Mix
1.3. Môi trường Marketing của doanh nghiệp
1.3.1. Môi trường Vĩ mô
1.3.2. Môi trường vi mô
1.4. Nội dung hoạt động Marketing Mix
1.4.1. Nghiên cứu thị trường
1.4.2. Nội dung hoạt động của Marketing Mix
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà trong những năm gần đây
2.2. Môi trường marketing của công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà
2.2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà
2.2.2. Phân tích môi trường marketing hiện tại
2.3. Thực trạng các chính sách Marketing Mix của Công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà
2.3.1. Product (Sản phẩm)
2.3.2. Price (Giá)
2.3.3. Place (Phân phối)
2.3.4. Promotion (Truyền thông)
2.4. Đánh giá chung về kết quả đạt được khi sử dụng các chính sách Marketing - Mix trong Công ty TNHH VPP và thiết bị văn phòng Hồng Hà
2.4.1. Kết quả đạt được sau khi áp dụng các chính sách Marketing - Mix
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HÀ
3.1. Môi trường kinh doanh của Công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà
3.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà trong tương lai
3.2.1. Định hướng ngắn hạn
3.2.2. Định hướng dài hạn
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách cho Công ty TNHH Văn phòng phẩm và Thiết bị văn phòng Hồng Hà
3.3.1. Hoàn thiện chính sách Product (Sản phẩm)
3.3.2. Hoàn thiện chính sách Price (Giá)
3.3.3. Hoàn thiện chính sách Place (Phân phối)
3.3.4. Promotion (Truyền thông)
3.4. Một số giải pháp khác
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan