[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về khoản phải thu
1.1.1. Khái niệm khoản phải thu
1.1.2. Bản chất của khoản phải thu
1.1.3. Quản trị các khoản phải thu
1.1.4. Vai trò của quản trị khoản phải thu
1.2. Nội dung quản trị các khoản phải thu
1.2.1. Hoạch định khoản phải thu
1.2.2. Tổ chức quản trị các khoản phải thu
1.2.3. Các bộ phận tham gia quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Kiểm soát và đánh giá công tác quản trị khoản phải thu
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị khoản phải thu
1.3.1. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến công tác quản lý khoản phải thu
1.3.2. Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản lý khoản phải thu
1.3.3. Các chi phí ảnh hưởng đến ra quyết định trong khoản phải thu
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HẢI HƯNG
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng.
2.1.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
2.2. Thực trạng quản trị các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
2.2.1. Tình hình chung về các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
2.2.2. Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn
2.2.3. Thực trạng quản trị các khoản phải thu dài hạn
2.3. Đánh giá công tác quản trị khoản phải thu tại Công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại
2.4. Nguyên nhân của tồn tại
2.4.1. Nguyên nhân chủ quan
2.4.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HẢI HƯNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty Cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
3.2.1. Hoàn thiện mô hình quản trị và chính sách thu nợ cho các khoản phải thu khác
3.2.2. Nâng cao công tác quản lý tài chính
3.2.3. Nâng cao công tác Marketing
3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.5. Kiểm soát chi phí
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan