[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hòa Phú

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hòa Phú
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.2 Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4 Kết cấu TSNH và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu TSNH
1.2 Nội dung quản lý TSNH trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lý TSNH
1.2.2 Quản lý tiền mặt
1.2.3 Quản lý hàng tồn kho
1.2.4 Quản lý khoản phải thu
1.2.5 Quản lý TSNH khác
1.3 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÕA PHÖ
2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH đầu tư và phát triển Hòa Phú
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2 Thực trạng công tác quản lý và sử dụng TSNH tại công ty TNHH đầu tư và phát triển Hòa Phú giai đoạn 2011-2013
2.2.1 Tình hình biến động và cơ cấu TSNH của công ty TNHH đầu tư và phát triển Hòa Phú giai đoạn 2011-2013
2.2.2 Tình hình quản lý TSNH của công ty TNHH đầu tư và phát triển Hòa Phú giai đoạn 2011-2013
2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH của công ty TNHH đầu tư và phát triển Hòa Phú giai đoạn 2011- 2013
2.3 Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng TSNH của công ty TNHH đầu tư và phát triển Hòa Phú
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÒA PHÚ
3.1 Định hướng phát triển của công ty TNHH đầu tư và phát triển Hòa Phú
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng TSNH của công ty TNHH đầu tư và phát triển Hòa Phú
3.2.1 Giải pháp về quản lý giá vốn hàng bán nhằm tăng hiệu quả sinh lời
3.2.2 Giải pháp về Quản lý tiền
3.2.3 Giải pháp về quản lý các khoản phải thu
3.2.4 Giải pháp về quản lý hàng tồn kho
3.2.5 Một số giải pháp khác
3.3 Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan