[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Kỳ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Kỳ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác phân tích tài chính
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính
1.1.3. Ý nghĩa phân tích tài chính
1.1.4. Nguồn tài liệu sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp phân tích và kĩ thuật phân tích tài chính
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp Dupont
1.2.3. Phương pháp thống kê
1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.4. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.4.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.4.6. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Hồng Kỳ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Hồng Kỳ
2.1.3. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hồng Kỳ giai đoạn năm 2011 - 2013
2.1.4. Khái quát về tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Hồng Kỳ giai đoạn năm 2011 - 2013
2.2. Thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Hồng Kỳ
2.2.1. Các phương pháp phân tích tài chính của công ty TNHH Hồng Kỳ
2.2.2. Quy trình phân tích tài chính của công ty TNHH Hồng Kỳ
2.2.3. Tình hình phân tích tài chính của công ty TNHH Hồng Kỳ
2.3. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty TNHH Hồng Kỳ
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Hồng Kỳ trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam năm 2015
3.1.2. Mục tiêu chiến lược của công ty TNHH Hồng Kỳ
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Hồng Kỳ
3.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tài chính
3.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính
3.2.3. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính
3.2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính
3.2.5. Một số giải pháp cải thiện khác
3.3. Một số kiến nghị với các Bộ ngành và Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan