[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp
1.2. Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Tổ chức thực hiện công tác phân tích tài chính
1.2.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Thông tin dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Phương pháp so sánh
1.2.5.2. Phương pháp tỷ số
1.2.5.3. Phương pháp Dupont
1.2.6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6.1. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh
1.2.6.3. Phân tích cơ cấu tài sản - cơ cấu nguồn vốn
1.2.6.4. Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán
1.2.6.5. Phân tích khả năng cân đối vốn
1.2.6.6. Phân tích khả năng hoạt động
1.2.6.7. Phân tích khả năng sinh lời
1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.7.1. Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.2.7.2. Các nhân tố không kiểm soát được
1.2.8. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN XỨNG
2.1. Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
2.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên xứng
2.2.1. Quy trình thực hiện phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
2.2.2. Phương pháp phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
2.2.3. Nội dung phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
2.2.3.1. Phân tích cơ cấu và biến động tài sản - nguồn vốn
2.2.3.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
2.2.3.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
2.2.3.4. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.3.5. Phân tích khả năng cân đối vốn
2.2.3.6. Phân tích khả năng hoạt động
2.2.3.7. Phân tích khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
2.3.1. Những mặt đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN XỨNG
3.1. Định hướng phát triển trong giai đoạn 2016-2020 và phương hướng hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
3.1.1. Định hướng phát triển trong giai đoạn 2016-2020
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác phân tích tài chính
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng
3.2.1. Hoàn thiện tổ chức và quy trình thực hiện phân tích
3.2.2. Hoàn thiện thông tin sử dụng cho công tác phân tích
3.2.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích
3.2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan