[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Sự cần thiết của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.1.2 Sự cần thiết của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2 Nội dung công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Trình tự phân tích
1.2.2 Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMARTDOOR 168
2.1 Khái quát về công ty
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.1.2 Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.2 Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.2.1 Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
2.2.2 Quy trình phân tích tài chính tại công ty
2.2.3 Nội dung công tác phân tích tài chính đang áp dụng tại công ty
2.3 Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMARTDOOR 168
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
3.1.1 Cơ hội và thách thức
3.1.2 Định hướng phát triển của công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
3.2.1 Hoàn thiện nội dung phân tích
3.2.2 Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính
3.2.3 Tổ chức tốt công tác phân tích tài chính
3.2.4 Hoàn thiện nguồn thông tin sử dụng trong công tác phân tích tài chính
3.3 Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan