[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính Công ty TNHH Vận tải Hà Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính Công ty TNHH Vận tải Hà Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh ngiệp
1.2.3. Quy trình phân tích tài chính
1.2.4. Thông tin sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Phương pháp so sánh.
1.2.5.2. Phương pháp tỷ lệ.
1.2.5.3. Phương pháp Dupont.
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích khái quát tình hình biến động tài sản của doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích khái quát tình hình biến động nguồn vốn
1.3.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.4. Phân tích cân đối tài sản - nguồn vốn
1.3.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3.5.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.3.5.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.3.5.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ phải trả
1.3.5.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.6. Phân tích mối quan hệ giữu các chỉ tiêu tài chính bằng phương trình Dupont
1.3.7. Phân tích lưu chuyển tiền thuần
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hoàn thiện trong công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1.2. Lựa chọn phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1.3. Trình độ cán bộ thực hiện phân tích tài chính
1.4.1.4. Tổ chức công tác phân tích tài chính
1.4.1.5. Đặc điểm, đặc thù của doanh nghiệp
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.4.2.1. Hệ thống pháp lý
1.4.2.2. Hệ số chỉ tiêu trung bình ngành
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ KHÁNH NĂM 2011-2013
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.1.1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.2.1. Thực trạng phương pháp phân tích tài chính của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.2.2. Thực trạng tổ chức phân tích tài chính của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.2.3. Thực trạng thông tin sử dụng để phân tích tài chính của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.2.4. Thực trạng nội dung phân tích tài chính của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.2.4.1. Phân tích tình hình biến động tài sản - nguồn vốn của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.2.4.2. Thực trạng phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh giai đoạn năm 2011-2013
2.2.4.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ KHÁNH
3.1. Định hướng phát triển tại Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
3.1.1. Định hướng phát triển chung của ngành giao thông vận tải
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
3.2.1. Xây dựng quy trình phân tích tài chính
3.2.2. Hoàn thiện thông tin sử dụng để phân tích
3.2.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính
3.2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích
3.2.4.1. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn của công ty giai đoạn 2011-2013
3.2.4.2. Phân tích lưu chuyển tiền thuần
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan