[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại Công ty TNHH Du lịch Vietsense

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại Công ty TNHH Du lịch Vietsense
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRONG CÔNG TY DU LỊCH
1.1. Đặc điểm, nhiệm vụ và sự cần thíết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong công ty du lịch
1.1.1. Đặc điểm của dịch vụ du lịch và công ty du lịch
1.1.1.1. Đặc điểm dịch vụ du lịch
1.1.1.2. Đặc điểm công ty du lịch
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong công ty du lịch
1.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong công ty du lịch
1.2. Chi phí kinh doanh dịch vụ và đối tượng tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ trong công ty du lịch
1.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh dịch vụ
1.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí
1.3. Giá thành sản phẩm dịch vụ và đối tượng tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong công ty du lịch
1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm dịch vụ và đối tượng tính giá thành
1.3.1.1. Khái niệm giá thành sản phẩm dịch vụ
1.3.1.2. Đối tượng tính giá thành
1.3.2. Phương pháp tính giá thành
1.3.3. Phân loại giá thành dịch vụ
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí kinh doanh dịch vụ và giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch
1.5. Nội dung kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong công ty du lịch
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Trình tự hạch toán theo phương pháp KKTX
1.5.4. Trình tự hạch toán theo phương pháp KKĐK
1.6. Hình thức kế toán sử dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIETSENSE
2.1. Tổng quan về công ty TNHH du lịch Vietsense
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vietsense
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh đoanh của công ty TNHH du lịch Vietsense
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH du lịch Vietsense
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH du lịch Vietsense
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH du lịch Vietsense
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại công ty TNHH du lịch Vietsense
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ tại công ty TNHH du lịch Vietsense
2.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ
2.2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.4. Chi phí sản xuất chung
2.2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tính giá thành dịch vụ
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIETSENSE
3.1. Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại công ty TNHH du lịch Vietsense
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại công ty TNHH du lịch Vietsense
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan