[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2 Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2 Những khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.2.1 Khái niệm bán hàng
1.2.2.2 Doanh thu bán hàng
1.2.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.4 Doanh thu thuần
1.2.2.5 Giá vốn hàng bán
1.2.2.6 Lợi nhuận gộp
1.2.2.7 Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.2.8 Kết quả bán hàng
1.3 Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1 Các phương thức bán hàng
1.3.1.1 Bán buôn
1.3.1.2 Bán lẻ
1.3.1.3 Bán hàng qua đại lý
1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4 Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.5 Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4 Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.4.1 Chứng từ sử dụng
1.4.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5 Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG ANH
2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Anh
2.1.1 Thông tin chung về công ty
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Anh
2.2.1 Các phương thức bán hàng
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3 Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5 Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3 Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Anh
2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1 Chi phí nhân viên
2.3.1.2 Chi phí khấu hao TSCĐ
2.3.1.3 Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi bằng tiền khác
2.3.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Anh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG ANH
3.1 Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Anh
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.3 Một số giải pháp hoàn thiện hơn nữa công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Anh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan