[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị Marketing tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị Marketing tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm marketing và quá trình quản trị marketing
1.1.1. Khái niệm marketing
1.1.2. Khái niệm về quản trị marketing
1.1.3. Quá trình quản trị marketing
1.2. Nội dung quy trình quản trị marketing của công ty
1.2.1. Nghiên cứu và phân tích cơ hội marketing ở công ty
1.2.2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.3. Thiết lập chiến lược marketing
1.2.4. Xây dựng các chương trình marketing
1.2.5. Tổ chức, thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT XUÂN
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban
2.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2012 – 2014
2.2. Thực trạng quá trình quản trị marketing của công ty
2.2.1. Thực trạng nghiên cứu và phân tích cơ hội marketing ở công ty
2.2.2. Thực trạng phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.2.3. Thực trạng thiết lập chiến lược marketing
2.2.4. Thực trạng xây dựng các chương trình marketing
2.2.5. Thực trạng tổ chức, thực hiện, kiểm tra các hoạt động marketing
2.3. Đánh giá về công tác quản trị marketing của công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT XUÂN
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân
3.1.1. Định hướng phát triển của công ty
3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty
3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân
3.2.1. Chính sách chung
3.2.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Việt Xuân
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan