[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về cho vay doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của cho vay doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của cho vay doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại cho vay doanh nghiệp
1.1.5. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp
1.1.6. Các biện pháp đảm bảo tiền vay cho vay doanh nghiệp
1.1.7. Quy trình cho vay doanh nghiệp
1.2. Khái quát về rủi ro cho vay doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.2.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.2.3. Hậu quả khi xảy ra rủi ro cho vay doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại
1.3. Quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại
1.3.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.3.3. Nội dung quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.3.3.1. Nhận dạng rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.3.3.2. Đo lường rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.3.3.3. Kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.3.3.4. Tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.3.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp
1.3.4.1. Các nhân tố khách quan
1.3.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1. Những quy định chung trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.2.2. Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.2.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp giai đoạn năm 2012 - 2014
2.2.2.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.2.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn năm 2012 - 2014
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3.1. Thực trạng nhận dạng rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.3.2. Thực trạng đo lường rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.3.3. Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.3.4. Thực trạng tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.3.5. Đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.3.5.1. Kết quả đạt được
2.3.5.2. Hạn chế còn tồn tại
2.3.5.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan