[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm về marketing
1.2. Vai trò của marketing
1.2.1. Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của marketing đối với người tiêu dùng
1.2.3. Vai trò của marketing đối với xã hội
1.3. Các nội dung cơ bản của hoạt động marketing trong doanh nghiệp
1.3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
1.3.2. Phân đoạn thị trường
1.3.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu
1.3.4. Chiến lược định vị
1.3.5. Marketing hỗn hợp
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing của doanh nghiệp
1.4.1. Những yếu tố thuộc môi trường vi mô
1.4.2. Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex
2.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật - nguồn tài chính và nguồn nhân lực của Công ty
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex
2.2.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu
2.2.2. Cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ
2.2.3. Về sản phẩm và chính sách sản phẩm
2.2.4. Giá cả và chính sách giá của công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex
2.2.5. Thực trạng và chính sách phân phối sản phẩm
2.2.6. Hoạt động xúc tiến
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Ưu điểm, hạn chế, điểm mạnh và điểm yếu
2.3.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX
3.1. Mục tiêu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới
3.2. Quan điểm về hoạt động Marketing của Công ty
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện marketing của Công ty
3.3.1. Giải pháp về sản phẩm nước sạch và dịch vụ đi kèm
3.3.2. Giải pháp về giá
3.3.3. Giải pháp về phân phối
3.3.4. Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp và dịch vụ sau bán hàng
3.3.5. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.3.6. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan