[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Veetex

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Veetex
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING
1.1. Khái niệm về marketing
1.2. Vai trò của marketing
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing của doanh nghiệp
1.3.1. Môi trường vĩ mô
1.3.2. Môi trường vi mô
1.4. Các nội dung cơ bản của hoạt động marketing trong doanh nghiêp
1.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
1.4.2. Phân đoạn thị trường
1.4.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu
1.4.4. Chiến lược định vị
1.4.5. Marketing hỗn hợp
1.4.5.1. Chính sách sản phẩm
1.4.5.2. Chính sách giá cả
1.4.5.3. Chính sách phân phối
1.4.5.4. Chính sách xúc tiến
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VEETEX
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Veetex
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Veetex
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Veetex
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Veetex
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Veetex giai đoạn 2012 – 2014
2.3. Thực trạng hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Veetex giai đoạn 2012 – 2014
2.3.1. Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường của Công ty
2.3.2. Phân đoạn thị trường
2.3.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu
2.3.4. Xây dựng chiến lược định vị
2.3.5. Chiến lược sản phẩm
2.3.5.1. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm
2.3.5.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm
2.3.5.3. Xây dựng và phát triển nhãn hiệu sản phẩm
2.3.5.4. Chế độ bảo hành sản phẩm
2.3.6. Chính sách giá
2.3.7. Chính sách phân phối
2.3.7.1. Cấu trúc kênh phân phối
2.3.7.2. Lựa chọn và mức chiết khấu cho thành viên kênh
2.3.8. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
2.3.8.1. Quảng cáo
2.3.8.2. Xúc tiến bán
2.3.8.3. Quan hệ công chúng
2.3.8.4. Bán hàng cá nhân
2.3.8.5. Marketing trực tiếp
2.4. Đánh giá hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Veetex
2.4.1. Những ưu điểm
2.4.2. Những tồn tại trong hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Veetex
2.4.2.1. Chính sách sản phẩm
2.4.2.2. Chính sách phân phối
2.4.2.3. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động marketing mix của Công ty Cổ phần Veetex
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VEETEX
3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Veetex
3.1.1. Môi trường vĩ mô
3.1.2. Môi trường vi mô
3.2. Định hướng phát triển chung của Công ty trong thời gian tới
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chiến lược marketing mix của Công ty Cổ phần Veetex
3.3.1. Giải pháp cho chính sách sản phẩm của Công ty Cổ phần Veetex
3.3.1.1. Mục tiêu của giải pháp
3.3.1.2. Cách thức thực hiện
3.3.2. Giải pháp về chính sách giá
3.3.2.1. Mục tiêu của giải pháp
3.3.2.2. Cách thức thực hiện
3.3.3. Giải pháp về chính sách phân phối
3.3.3.1. Mục tiêu của giải pháp
3.3.3.2. Cách thức thực hiện
3.3.4. Giải pháp về chính sách xúc tiến hỗn hợp
3.3.4.1. Mục tiêu của giải pháp
3.3.4.2. Cách thức thực hiện
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan