[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC
1.1. Vai trò, sự cần thiết trong việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.3. Các phương thức bán hàng
1.3.1. Bán buôn
1.3.2. Bán lẻ
1.3.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.4. Các phương thức thanh toán
1.4.1. Phương thức thanh toán ngay
1.4.2. Phương thức thanh toán trả chậm
1.5. Các phương pháp tính giá xuất kho
1.5.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.5.2. Phương pháp Nhập trước-Xuất trước (FIFO)
1.5.3. Phương pháp Nhập sau-Xuất trước (LIFO)
1.5.4. Phương pháp bình quân
1.6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Chứng từ sử dụng
1.6.2. Tài khoản sử dụng
1.6.3. Phương pháp kế toán bán hàng
1.6.3.1. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.3.2. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.4.1. Phương pháp kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.4.2. Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Tổ chức sổ cho kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.7.1. Các hình thức sổ kế toán được qui định trong QĐ48
1.7.2. Chi tiết hình thức kế toán Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC PHỤC HƯNG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
2.1.3.2. Các chính xác kế toán áp dụng tại công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
2.2.1. Các phương thức bán hàng
2.2.2. Các phương thức thanh toán
2.2.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.5. Kế toán bán hàng
2.2.5.1. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5.3. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.6.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.6.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC PHỤC HƯNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
3.2. Một số ý kiến nhằm cải thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan