[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp Cúc Vinh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp Cúc Vinh
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.1. Các khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho.
1.3.1. Phương pháp giá thực tế - đích danh
1.3.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương thức hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP CÚC VINH.
2.1. Giới thiệu chung về Doanh nghiệp tư nhân Cúc Vinh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp Cúc Vinh
2.1.3. Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp Cúc Vinh
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp Cúc Vinh
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại doanh nghiệp Cúc Vinh
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán chi tiết bán hàng.
2.2.3. Tổ chức kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÚC VINH.
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Cúc Vinh
3.1.1. Những ưu điểm đạt được
3.1.2. Những nhược điểm, hạn chế còn tồn tại
3.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Cúc Vinh
3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng
3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện
3.2.3. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Cúc Vinh
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan