[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lan Dũng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lan Dũng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.1. Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Yêu cầu quản lý
1.1.2.2. Nhiệm vụ
1.1.3. Các phương thức bán hàng
1.1.3.1. Bán buôn
1.1.3.2. Bán lẻ
1.1.3.3. Phương thức bán hàng trả góp
1.1.3.4. Phương thức bán hàng thông qua đại lý
1.1.4. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.1.4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.1.4.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.1.4.3. Phương thức nhập trước – xuất trước (FIFO)
1.1.4.4. Phương thức nhập sau – xuất trước (LIFO)
1.2. Kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.2.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LAN DŨNG
2.1. Tổng quan về doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lan Dũng
2.1.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán và chính sách kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lan Dũng
2.2.1. Kế toán bán hàng
2.2.1.1. Đặc điểm hàng hóa
2.2.1.2. Các phương thức bán hàng
2.2.1.3. Phương pháp xác định giá vốn tại doanh nghiệp
2.2.1.4. Trình tự hạch toán
2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LAN DŨNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lan Dũng
3.2. Ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lan Dũng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan