[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MỘC NGUYÊN
2.1. Giới thiệu chung về Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên.
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên
2.1.3. Tổ chức kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán bán hàng
2.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MỘC NGUYÊN
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Mộc Nguyên.
3.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan