[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Sông Đà 207

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Sông Đà 207
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp và sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng tới công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.2. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2.1. Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.5.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.5.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.6. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6.1. Đánh giá sản phẩm dở dang
1.6.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn
1.7.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không tổ chức bộ máy kế toán riêng
1.7.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ có tổ chức bộ máy kế toán riêng
1.7.2.1. Tại đơn vị giao khoán
1.7.2.2. Tại đơn vị nhận khoán
1.8. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 207
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.1.2. Đặc điểm và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.2.3. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
2.2.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 207
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
3.1.1. Ưu điểm trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý
3.1.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.3. Sổ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
3.1.1.4. Tổ chức hệ thống chứng từ tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
3.1.1.5. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV xây lắp sông Đà 207
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan