[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.1.2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
1.2. Các phương thức tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
1.2.4. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá vốn thành phẩm xuất kho
1.3.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4. Phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Trình tự hạch toán
1.5. Phương pháp kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Trình tự hạch toán
1.6.Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
2.2.1. Phương thức tiêu thụ thành phẩm và thanh toán
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.3. Tổ chức chứng từ kế toán tiêu thụ thành phẩm
2.2.4. Kế toán chi tiết giá vốn
2.2.5. Kế toán chi tiết doanh thu
2.2.6. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn iện Quang
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
3.1. Đánh giá chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
3.2. Một số đề suất góp phần hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan