[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kế toán tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Đặc điểm thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.3. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.3.1. Các phương thức tiêu thụ
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.5. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.5.1. Hình thức Nhật ký chung
1.5.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội
2.1.1. Thông tin chung về Công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng của Công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại công ty
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp tiêu thụ
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI
3.1. Đánh giá chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
3.2.1. Kiến nghị về phương thức tiêu thụ của công ty
3.2.2. Kiến nghị về hệ thống sổ kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan