[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Cửu Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Cửu Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Tiêu thụ
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí bán hàng
1.1.8. Chi phí quản lí doanh nghiệp
1.1.9. Kết quả tiêu thụ
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÕNG PHẨM CỬU LONG
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu đạt được của Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí
2.1.3. Đặc điểm bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long.
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP VĂN PHÕNG PHẨM CỬU LONG
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP văn phòng phẩm Cửu Long
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty CP văn phòng phẩm Cửu Long
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan