[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò của TSNH trong doanh nghiệp
1.1.2.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3. Tài sản dài hạn
1.1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản dài hạn trong doanh nghiệp
1.1.3.2. Phân loại tài sản dài hạn trong doanh nghiệp
1.1.3.3. Vai trò của tài sản dài hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.4. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp
1.2.4.1. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn
1.2.4.2. Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
1.2.4.3. Phân tích mối quan hệ giữa vốn lưu động ròng và nhu cầu vốn lưu động ròng
1.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.2.5.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.5.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Tổ chức và đặc điểm sản xuất – kinh doanh
1.3.1.2. Trình độ cán bộ quản lý và tay nghề của người lao động
1.3.1.3. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
1.3.1.4. Cơ sở vật chất hạ tầng của doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Khoa học – công nghệ
1.3.2.2. Môi trường kinh tế
1.3.2.3. Nhu cầu của khách hàng
1.3.2.4. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG
2.1. Tổng quan về Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong trong giai đoạn 2012 – 2014
2.1.5. Đánh giá cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.1.5.1. Cơ cấu tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.1.5.2. Thực trạng quản lý TSNH của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.1.5.3. Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.1.5.4. Phân tích cân bằng tài chính tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong…
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động của Công ty
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu khả năng quay vòng tiền của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong.
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG
3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
3.1.1. Định hướng chung của ngành Giao nhận Vận tải đến năm 2020
3.1.2. Định hướng phát triển của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong trong giai đoạn 2015 - 2020
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong
3.2.2.1. Đưa ra chính sách quản lý hợp lý trong quản lý TSNH
3.2.2.2. Tăng cường công tác thu hồi nợ
3.2.2.3. Tăng cường công tác quản lý nguyên nhiên liệu và hàng tồn kho
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty
3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình ra quyết định mua sắm TSCĐ.
3.2.3.2. Tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ
3.2.3.3. Thanh lý, xử lý các TSCĐ không dùng đến.
3.2.4. Một số giải pháp chung khác
3.2.4.1. Nâng cao năng lực quản lý tài sản thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ
3.2.4.2. Tìm kiếm thị trường, mở rộng thị trường trong nước, tăng thị phần nước ngoài
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan