[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thương mại Phương Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thương mại Phương Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm của tài sản
1.1.3 Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.1.4 Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.2 Quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.2.2 Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.2.3 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.4 Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3 Quản lý tài sản dài hạn
1.3.1 Khái niệm tài sản dài hạn
1.3.2 Đặc điểm tài sản dài hạn
1.3.3 Phân loại tài sản dài hạn
1.3.4 Chính sách quản lý tài sản dài hạn
1.4 Hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM PHƯƠNG HÀ
2.1 Tổng quan về công ty TNHH TM Phương Hà
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH TM Phương Hà
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM Phương Hà
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty TNHH TM Phương Hà
2.1.4 Tình hình kinh doanh của công ty TNHH TM Phương Hà
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH TM Phương Hà
2.2.1 Thực trạng quy mô và cơ cấu tài sản của công ty TNHH TM Phương Hà
2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH TM Phương Hà
2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH TM Phương Hà
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH TM PHƯƠNG HÀ
3.1 Định hướng phát triển của ngành công nghiệp xe máy Việt Nam
3.2 Định hướng phát triển của công ty TNHH TM Phương Hà
3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH TM Phương Hà
3.3.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.2 Quản lý hàng tồn kho
3.3.3 Xác định nhu cầu TSNH
3.3.4 Một số giải pháp chung khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan