[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất Xây lắp Thái Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất Xây lắp Thái Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm của tài sản ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.2.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.4. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY LẮP THÁI HƯNG
2.1. Khái quát về Công ty TNHH sản xuất xây lắp Thái Hưng
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức - nhân sự
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất xây lắp Thái Hưng
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn của Công ty TNHH sản xuất xây lắp Thái Hưng
2.2.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2014
2.3.3. Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty trong những năm qua
2.3.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty
2.4.1. Tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn
2.4.2. Tỷ suất sinh lời của tài sản ngắn hạn
2.4.3. Khả năng quản lý tài sản
2.4.4. Khả năng quản lý nợ
2.5. Đánh giá kết quả đạt được của Công ty TNHH sản xuất xây lắp Thái Hưng
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY LẮP THÁI HƯNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Tình hình kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và xây lắp Thái Hưng
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại
3.2.1. Quản lý chặt các khoản phải thu
3.2.2. Quản lý dự trữ hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan