[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đăng Tùng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đăng Tùng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp
1.1.2. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng TSNH
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả TSNH
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Nhóm các nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhóm các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRANG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẶNG TÙNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Tùng
2.1.1. Khái quát về Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Tùng
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đặng Tùng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
2.1.4.Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Tùng
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đặng Tùng giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Tình hình biến động và cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty TNHH sản xuất và thương mại Đặng Tùng năm 2012 - 2014
2.2.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3. Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Tùng
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG TÙNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng
3.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm - phát triển các dịch vụ bán hàng.
3.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý
3.2.4. Tăng cường chất lượng và nâng cao trình độ của đội ngũ lao động
3.3. Giải pháp riêng đối với từng bộ phận của TSNH
3.3.1.Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.2. Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu
3.3.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan