[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Tân Ngọc Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Tân Ngọc Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm của tài sản ngắn hạn
1.1.2 Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3 Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4.1 Căn cứ vào phạm vi sử dụng
1.1.4.2 Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.4.3 Phân loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.1 Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.2 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.3.3 Phân tích các nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4.1 Nhân tố chủ quan
1.2.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN NGỌC MINH
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh
2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh
2.1.2 Bộ máy hoạt động của Công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh giai đoạn năm 2011 – 2013
2.1.4.1 Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.2 Tình hình tài sản–nguồn vốn
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.1 Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2 Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.2.1 Thực trạng quản lý tiền
2.2.2.2 Quản lý các khoản phải thu
2.2.2.3 Quản lý hàng tồn kho
2.2.3 Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3.1 Nhóm các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2 Nhóm các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.2.3.3 Khả năng sinh lời
2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh
2.2.4.1 Kết quả đạt được
2.2.4.2 Hạn chế
2.2.4.3 Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN NGỌC MINH
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh
3.2 Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh
3.2.1 Công tác quản lý chi phí
3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động
3.2.3 Quản lý các khoản phải thu
3.2.4 Chính sách quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.5 Chính sách quản lý hàng tồn kho
3.2.6 Công tác tìm kiếm khách hàng
3.3 Kiến nghị với Chính phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan