[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Cường Khôi

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Cường Khôi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI CƯỜNG KHÔI
2.1. Giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.1.1. Quá trình hình thanh và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.2. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.2.1. Quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Thực trạng quản lý tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.2.3. Quản lý các khoản phải thu
2.2.4. Quản lý hàng tồn kho
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2. Các chỉ tiêu hoạt động
2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI CƯỜNG KHÔI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
3.1.1. Đánh giá môi trường kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt
3.2.2. Quản lý, sử dụng hiệu quả các khoản phải thu
3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý thu hồi công nợ
3.2.4. Hàng tồn kho
3.2.5. Hoàn thiện công tác nâng cao trình độ cán bộ nhân viên
3.2.5. Nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật trong quản lý tài sản ngắn hạn
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan